https://youtube.com/watch?v=ylb1NAOYMqsframeborder%3D0allowfullscreen

Crée et dirigée par Alexandre Follain
Assistant directeur Yvan Roche
Sound design Mallory Maurice
Musique Olivier Cahours
Animation Alexandre Follain
laurier-WebFest-Liberation       laurier-WebFest-Marseillewebfest-3
laurier-WebFest-Montreallaurier-WebFest-GeekoPolis laurier-berlinlaurier-austin-noir